کاربردها حوزه سلامت

 

 

امروزه يکي از مهمترين اولويت هاي مطرح در هر جامعه اي، حوزه سلامت بهداشت و روان مي باشد. شرکت پتد تک توانسته بعنوان يکي از اصلي ترين تأمين کنندگان قطعات و تجهيزات اين بخش خود را مطرح نمايد وهمکاري هاي گسترده اي با شرکت هاي توليد کننده تجهيزات حوزه سلامت به ويژه در بخش توزين داشته باشد.