دفتر مرکزی:

حکیمیه ـ خیابان شهید کاظم نشوه ـ بین نیلوفر و نوروزی ـ پلاک 78

کد پستی: 1658954751

تلفن:

74461000 و 77312094 – 021

داخلی: 222 و 205 و 204